Who Were Poseidon's Children?

According to Greek mythology, Poseidon fathered Atlas, Triton, Rhode, Benthesicyme, Pegasus, Chrysaor, Areion, Polyphemus, Otos, Ephialtes, Neleus, Pelias, Nausithoos, Nauplios, Euadne, Orion, and according to some accounts, Theseus. The Greek gods often had a number of children sired from their many mates; sometimes they associated with their children and sometimes they didn't.

ADVERTISEMENT