Japan_national_basketball_team

Japan national basketball team

The Japan national basketball team is the basketball side that represents Japan in international competitions.

siek

FIBA World Championship record

Current squad

*Coach:

*Guards:

*Forwards:

*Centers:

Competitions

Performence at Summer Olympics

Year Position Tournament Host
1936 - Basketball at the 1936 Summer Olympics Germany
1948 - Basketball at the 1948 Summer Olympics Great Britain
1952 - Basketball at the 1952 Summer Olympics Finland
1956 - Basketball at the 1956 Summer Olympics Australia
1960 - Basketball at the 1960 Summer Olympics Italy
1964 - Basketball at the 1964 Summer Olympics Japan
1968 - Basketball at the 1968 Summer Olympics Mexico
1972 - Basketball at the 1972 Summer Olympics Germany
1976 - Basketball at the 1976 Summer Olympics Canada
1980 - Basketball at the 1980 Summer Olympics Soviet Union
1984 - Basketball at the 1984 Summer Olympics USA
1988 - Basketball at the 1988 Summer Olympics Korea
1992 - Basketball at the 1992 Summer Olympics Spain
1996 - Basketball at the 1996 Summer Olympics USA
2000 - Basketball at the 2000 Summer Olympics Australia
2004 - Basketball at the 2004 Summer Olympics Greece
2008 - Basketball at the 2008 Summer Olympics China

Rosters

1936 Olympic Games: finished 13th among 21 teams

Riichi Cho, T.Nakae, S.Ri, K.Yokoyama, T.Kanakogi, M.Maeda, U.Munakata, S.Matsui

1956 Olympic Games: finished 10th among 15 teams

Setsuo Nara, Jose Rodriguez, Kenichi Imaizumi, Hiroshi Saito, Reizo Ohira, Hitoshi Konno, Takashi Itoyama, Manabu Fujita, Takeo Sugiyama, Tetsuro Noborisaka, Riichi Arai (Coach: M.Maeda)

1960 Olympic Games: finished 15th among 16 teams

Setsuo Nara, Shutaro Shoji, Hiroshi Saito, Takashi Itoyama, Takeo Sugiyama, Kenichi Imaizumi, Yasukuni Oshima, Shoji Kamata, Masashi Shiga, Takashi Masuda, Kaoru Wakabayashi, Hideo Kanekawa (Coach: M.Maeda)

1963 World Championship: finished 13th among 13 teams

Setsuo Nara, Takashi Masuda, Masashi Shiga, Yasukuni Oshima, Kaoru Wakabayashi, Keizo Okayama, Isamu Yamaguchi, Yoshikuni Awano, Fumihiko Moroyama, Katsuji Tsunoda, Kunihiko Nakamura, Yoshitaka Egawa (Coach: Shiro Yoshii)

1964 Olympic Games: finished 10th among 16 teams

Takashi Masuda, Setsuo Nara, Masashi Shiga, Kaoru Wakabayashi, Fumihiko Moroyama, Katsuji Tsunoda, Kunihiko Nakamura, Yoshitaka Egawa, Nobuo Kaiho, Akira Kodama, Katsuo Bai, Seiji Fujie (Coach: Shiro Yoshii)

1967 World Championship: finished 11th among 13 teams

Kaoru Wakabayashi, Fumihiko Moroyama, Kunihiko Nakamura, Yoshitaka Egawa, Akira Kodama, Masatomo Taniguchi, Nobuo Hattori, Kenji Soda, Masahiko Yoshida, Isao Kimura, Seiji Igarashi (Coach: Shutaro Shoji)

1972 Olympic Games: finished 14th among 16 teams

Kenji Soda, Masatomo Taniguchi, Nobuo Hattori, Kunihiko Yokoyama, Atsushi Somamoto, Hirofumi Numata, Shigeaki Abe, Mineo Yoshikawa, Kazufumi Sakai, Nobuo Chigusa, Satoshi Mori, Katsuhiko Sugita (Coach: S.Kasahara)

1976 Olympic Games: finished 11th among 12 teams

Hirofumi Numata, Shigeaki Abe, Satoshi Mori, Norihiko Kitahara, Hideki Hamaguchi, Kiyohide Kuwata, Koji Yamamoto, Yutaka Fujimoto, Shigeto Shimizu, Fumio Saito, Nobuo Chigusa, Shoji Yuki (Coach: Masahiko Yoshida)

1998 World Championship: finished 14th among 16 teams

Kenichi Sako, Maikeru Takahashi, Akifumi Yamasaki, Hiroshi Nagano, Makoto Hasegawa, Takehiko Orimo, Satoshi Sakumoto, Hiroyuki Tominaga, Takahiro Setsumasa, Makoto Minamiyama, Takeshi Yuki, Satoru Furuta (Coach: Mototaka Kohama)

2006 World Championship: finished 20th among 24 teams

Takehiko Orimo, Satoru Furuta, Takahiro Setsumasa, Shunsuke Ito, Joji Takeuchi, Kei Igarashi, Shinsuke Kashiwagi, Daiji Yamada, Ryota Sakurai, Kosuke Takeuchi, Takuya Kawamura, Tomoo Amino (Coach: Zeljko Pavlicevic)

Search another word or see Japan_national_basketball_teamon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature