Definitions

interamnian

Pronunciation of asteroid names

This page alphabetically lists the first thousand asteroids to be numbered, which are mostly in the main belt.

For the minor planets of the outer solar system, see:

List of first 1000 asteroids

A

Name Pronunciation Source Adjective Pronunciation
677 Aaltje ˈɒltʃə
864 Aase ˈɒsə
456 Abnoba æbˈnoʊbə Celtic Abnōbā
151 Abundantia ˌæbənˈdæntiə
829 Academia ˌækəˈdiːmiə
588 Achilles əˈkɪliz Greek Αχιλλεύς Achillean əˈkɪliɪn
523 Ada ˈeɪdə
330 Adalberta
525 Adelaide ˈædɪleɪd
812 Adele əˈdɛl
647 Adelgunde
276 Adelheid ˈadəlhaɪt
229 Adelinda
145 Adeona
398 Admete ædˈmiːti Greek Αδμήτη
608 Adolfine
268 Adorea əˈdɔəriə Latin Adōrea Adorian
239 Adrastea ˌædrəˈstiːə Greek Αδράστεια Adrastean
143 Adria ˈeɪdriə
820 Adriana ˌeɪdriˈænə
91 Aegina ɪˈdʒaɪnə Greek Αίγινα Aeginetan ˌiːdʒɪˈniːtɪn
96 Aegle ˈiːgli Greek Αίγλη
159 Aemilia ɪˈmiːliə Latin Æmilia Aemilian
396 Aeolia iːˈoʊliə Greek Αιολία Aeolian
369 Aëria eɪˈɛriə, ˈɛəriə Latin Āerius
446 Aeternitas ɪˈtɝnɪtəs
132 Aethra ˈiːθrə Greek Αίθρα
911 Agamemnon ˌægəˈmɛmnɑn Greek Αγαμέμνων Agamemnonian ˌægəmɛmˈnoʊniɪn
228 Agathe əˈgɑːtə
47 Aglaja əˈglaɪə Greek Αγλαΐα Aglajan
641 Agnes ˈægnɪs
847 Agnia
645 Agrippina ˌægrɪˈpaɪnə
744 Aguntina
950 Ahrensa
861 Aïda ɑːˈiːdə
978 Aidamina
738 Alagasta
702 Alauda əˈlɔːdə
719 Albert ˈælbɚt
465 Alekto əˈlɛktoʊ Greek Αληκτώ
418 Alemannia ˌælɪˈmæniə
259 Aletheia ˌælɪˈθiːə
54 Alexandra ˌælɪkˈsændrə
929 Algunde
291 Alice ˈælɪs
887 Alinda
266 Aline əˈliːn ?, ˈælin ?
124 Alkeste ælˈkɛsti
82 Alkmene ælkˈmiːni Greek Αλκμήνη
457 Alleghenia ˌælɪˈgɛniə
390 Alma ˈɑlmə
925 Alphonsina
971 Alsatia ælˈseɪʃiə Alsatian
955 Alstede
119 Althaea ælˈθiːə Greek Αλθαία
850 Altona
650 Amalasuntha ˌæmələˈsʌnθə
284 Amalia ˌæməˈliːə
113 Amalthea ˌæməlˈθiːə Greek Αμάλθεια
725 Amanda əˈmændə
193 Ambrosia æmˈbroʊziə Greek Αμβροσίη
986 Amelia əˈmiːliə
916 America əˈmɛrɪ
516 Amherstia æmˈhɝstiə
367 Amicitia ˌæmɪˈsɪtiə Latin amīcitia Amicitian
871 Amneris
198 Ampella æmˈpɛlə < Greek Αμπελος
29 Amphitrite ˌæmfɪˈtraɪti Greek Αμφιτρίτη
980 Anacostia ˌænəˈkɒstiə Anacostian
270 Anahita
824 Anastasia ˌænəˈsteɪziə Anastasian
175 Andromache ænˈdrɒməki Greek Ανδρομάχη
965 Angelica ænˈdʒɛlɪ
64 Angelina ˌændʒɪˈliːnə
791 Ani ˈɑni
265 Anna ˈænə
910 Anneliese ˌænɪˈliːs
817 Annika
129 Antigone ænˈtɪgəni Greek Αντιγόνη
651 Antikleia ˌæntɪˈklaɪə Greek Αντίκλεια
90 Antiope ænˈtaɪəpi Greek Αντιόπη
272 Antonia ænˈtoʊniə
358 Apollonia ˌæpəˈloʊniə Greek Απολλώνιος Apollonian
988 Appella əˈpɛlə
387 Aquitania ˌækwɪˈteɪniə
849 Ara ˈærə
841 Arabella
407 Arachne əˈrækni Greek Αράχνη
973 Aralia əˈreɪliə
394 Arduina
737 Arequipa ˌarəˈkiːpə
197 Arete əˈriːti Greek Αρήτη
95 Arethusa ˌærɪˈθjuːzə Greek Αρέθουσα
469 Argentina ˌɑrdʒɪnˈtiːnə
43 Ariadne ˌæriˈædni Greek Αριάδνη
793 Arizona ˌærɪˈzoʊnə
780 Armenia ɑrˈmiːniə
514 Armida
774 Armor ˈɑrmɚ
959 Arne ˈɑrni Greek Άρνη
404 Arsinoë ɑrˈsɪnoʊi Greek Αρσινόη
105 Artemis ˈɑrtɪmɪs Greek Άρτεμις Artemisian ˌɑrtɪˈmiːziɪn
214 Aschera ˈæʃərə
67 Asia Greek Ασία
962 Aslög
409 Aspasia əˈspeɪziə
958 Asplinda
246 Asporina
672 Astarte əˈstɑrti
658 Asteria əˈstɪəriə Greek Αστερία
233 Asterope əˈstɛrəpi Greek Αστερόπη
5 Astraea əˈstriːə Greek Αστραία Astraean
152 Atala
36 Atalante ˌætəˈlænti Greek Αταλάντη
111 Ate ˈeɪti Greek Άτη
515 Athalia ˌæθəˈlaɪə
230 Athamantis ˌæθəˈmæntɪs
730 Athanasia ˌæθəˈneɪziə
881 Athene əˈθiːni Greek Αθηνά Athenean, Athenian əˈθiːniɪn or ˌæθɪˈniːɪn
161 Athor ˈæθɔr
810 Atossa
273 Atropos ˈætrəpəs
254 Augusta ɒˈgʌstə
700 Auravictrix ˌɔrəˈvɪktrɪks
419 Aurelia ɒˈriːliə
94 Aurora ɒˈrɔərə Aurorean ɒˈrɔəriɪn
63 Ausonia ɒˈsoʊniə
136 Austria ˈɔːstriə

B

856 Backlunda
333 Badenia
770 Bali ˈbɑːli
324 Bamberga bæmˈbɝgə ?
597 Bandusia bænˈdjuːziə ?
298 Baptistina ˌbæptɪsˈtiːnə
234 Barbara ˈbɑrbɚə
945 Barcelona ˌbɑrsɪˈloʊnə
819 Barnardiana
441 Bathilde
592 Bathseba bætˈsiːbə
172 Baucis ˈbɔːsɪs Baucidian bɒˈsɪdiɪn
813 Baumeia
301 Bavaria bəˈvɛəriə
656 Beagle ˈbiːgl̩
83 Beatrix
943 Begonia bɪˈgoʊniə
178 Belisana
695 Bella ˈbɛlə
28 Bellona bɪˈloʊnə Latin Bellōna
734 Benda ˈbɛndə
976 Benjamina
863 Benkoela bɛnˈkuːlə
776 Berbericia
653 Berenike ˌbɛrɪˈnaɪki
716 Berkeley ˈbɝkli
629 Bernardina ˌbɝnɚˈdiːnə
422 Berolina ˌbɛrəˈlaɪnə ?
154 Bertha ˈbɝθə
420 Bertholda
937 Bethgea ˈbɛtgiːə
250 Bettina bɪˈtiːnə
218 Bianca biːˈaŋkə
585 Bilkis ˈbɪlkɪs
960 Birgit ˈbɪrjɪt
998 Bodea ˈboʊdiə
371 Bohemia boʊˈhiːmiə
720 Bohlinia
712 Boliviana bəˌlɪviˈænə
767 Bondia
361 Bononia bəˈnoʊniə
741 Botolphia
859 Bouzaréah
640 Brambilla
606 Brangäne
293 Brasilia brəˈzɪliə
786 Bredichina
761 Brendelia
450 Brigitta brɪˈgiːtə ?
655 Briseïs braɪˈsiːɪs Greek Βρισηίς Briseidian ˌbraɪsiːˈɪdiɪn
521 Brixia ˈbrɪksiə Latin Brixia Brixian ˈbrɪksiɪn
455 Bruchsalia
323 Brucia ˈbruʃiə
290 Bruna
123 Brunhild ˈbrʊnhɪlt
901 Brunsia
908 Buda ˈbuːdə
338 Budrosa
384 Burdigala
374 Burgundia bɚˈgʌndiə Burgundian
834 Burnhamia
199 Byblis ˈbɪblɪs Greek Βυβλίς Byblian ˈbɪbliɪn

C

297 Caecilia sɪˈsɪliə
952 Caia ˈkaɪə
341 California ˌkælɪˈfɔrniə
957 Camelia kəˈmiːliə
107 Camilla kəˈmɪlə
377 Campania kɑmˈpɑːniə
740 Cantabia kænˈteɪbiə
479 Caprera kəˈprɛərə
491 Carina kəˈraɪnə
360 Carlova kɑrˈloʊvə
558 Carmen ˈkɑrmɪn
671 Carnegia kɑrˈneɪgiə
235 Carolina ˌkærəˈlaɪnə
505 Cava ˈkɑːvə
186 Celuta
513 Centesima sɛnˈtɛsɪ
807 Ceraskia
1 Ceres ˈsɪəriz Latin Cerēs Cererian sɪˈrɪriɪn
313 Chaldaea kælˈdiːə
627 Charis ˈkarɪs Greek Χάρις Charitian kəˈrɪsiɪ
543 Charlotte ˈʃɑrlɒt
388 Charybdis kəˈrɪbdɪs Greek Χάρυβδις Charybdian kəˈrɪbdiɪn
568 Cheruskia
334 Chicago ʃɪˈkɔːgoʊ Chicagoan ʃɪˈkɔːgoʊɪn
623 Chimaera kɪˈmɪərə Greek Χίμαιρα Chimaerian kɪˈmɪriɪn
402 Chloë ˈkloʊi Greek Χλόη
410 Chloris ˈklɔərɪs Greek Χλώρις Chloridian kləˈrɪdiɪn
938 Chlosinde
628 Christine krɪˈstiːn
202 Chryseïs kraɪˈsiːɪs Greek Χρυσηίς Chryseidian ˌkraɪsiːˈɪdiɪn
637 Chrysothemis krɪˈsɒθɪmɪs Greek Χρυσόθεμις
34 Circe ˈsɝsi Greek Κίρκη Circean sɚˈsiːɪn
642 Clara ˈklɑrə or ˈklærə
302 Clarissa kləˈrɪsə
311 Claudia ˈklɔːdiə
252 Clementina ˌklɛmɪnˈtaɪnə
935 Clivia ˈklaɪviə
661 Cloelia ˈkliːliə Latin Cloelia Cloelian
282 Clorinde kləˈrɪndi ?
237 Coelestina sɪˈlɛstɪ
972 Cohnia ˈkoʊniə
327 Columbia kəˈlʌmbiə
489 Comacina ˌkɒməˈtʃiːnə
58 Concordia kəŋˈkɔrdiə
315 Constantia kɒnˈstæntʃiə
815 Coppelia koʊˈpeɪliə
504 Cora ˈkɒrə
365 Corduba ˈkɔrdəbə
425 Cornelia kɔrˈniːliə
915 Cosette kɒˈzɛt
644 Cosima ˈkɒzɪmə ?
486 Cremona krɪˈmoʊnə
660 Crescentia krɪˈsɛntʃiə
589 Croatia kroʊˈeɪʃiə
763 Cupido kjuˈpaɪdoʊ Latin Cupīdo Cupidinian ˌkjuːpɪˈdɪniɪn
403 Cyane ˈsaɪəni Greek Κυανή Cyanean saɪˈeɪniɪn
65 Cybele ˈsɪbɪli Greek Κυβέλη Cybelean ˌsɪbɪˈliːɪn ?
133 Cyrene saɪˈriːni Greek Κυρήνη Cyrenian, Cyrenean saɪˈriːniɪn, ˌsairɪˈniːɪn

D

61 Danaë ˈdænɪi Greek Δανάη
41 Daphne ˈdæfni Greek Δάφνη Daphnean ˈdæfniɪn
511 Davida dəˈviːdə Davidian dəˈvɪdiɪn
541 Deborah ˈdɛbərə
157 Dejanira ˌdiːəˈnaɪrə
184 Dejopeja ˌdiːəˈpiːə ?
395 Delia ˈdiːliə Greek Δήλιος Delian
560 Delila dɪˈlaɪlə
349 Dembowska dɛmˈbaʊskə
667 Denise dɪˈniːs
666 Desdemona ˌdɛzdɪˈmoʊnə
344 Desiderata
337 Devosa
78 Diana daɪˈænə Latin Diāna
209 Dido ˈdaɪdoʊ Latin Dīdō, Greek Διδω Didonian dɪˈdoʊniɪn
99 Dike ˈdaɪki Greek Δίκη
106 Dione daɪˈoʊni Greek Διώνη Dionean? ˌdaɪəˈniːɪn ?
423 Diotima ˌdaɪəˈtaɪmə Latin Diotīma, from Greek
382 Dodona dəˈdoʊnə
668 Dora ˈdɔərə
48 Doris ˈdɔərɪs Greek Δωρίς Dorian ˈdɔəriɪn
339 Dorothea ˌdɒrəˈθiːə
620 Drakonia drəˈkoʊniə
263 Dresda ˈdrɛzdə
400 Ducrosa
564 Dudu ˈduːdu
571 Dulcinea ˌdʌlsɪˈniːə
200 Dynamene daɪˈnæmɪni Greek Δυναμένη

E

60 Echo ˈɛkoʊ Greek Ηχώ Echoan? ɛˈkoʊɪn
413 Edburga
673 Edda ˈɛdə
742 Edisona ˌɛdɪˈsoʊnə Edisonian ˌɛdɪˈsoʊniɪn
517 Edith ˈiːdɪθ
445 Edna ˈɛdnə
340 Eduarda ɛdˈwɑrdə
13 Egeria ɪˈdʒɪəriə Latin Ēgeria Egerian
442 Eichsfeldia aɪksˈfɛldiə
694 Ekard
858 El Djezaïr
130 Elektra ɪˈlɛktrə Greek Ηλέκτρα
354 Eleonora ˌɛliəˈnɔrə
567 Eleutheria ˌɛljʊˈθɪəriə
618 Elfriede
956 Elisa ɪˈliːzə
412 Elisabetha ɪˌliːzəˈbiːθə Elisabethan ɪˌliːzəˈbiːθɪn
435 Ella ˈɛlə
616 Elly ˈɛli
59 Elpis ˈɛlpɪs Greek Ελπίς Elpidian ɛlˈpɪdiɪn
182 Elsa ˈɛlzə
277 Elvira ɛlˈvaɪrə
576 Emanuela
481 Emita
283 Emma ˈɛmə
342 Endymion ɛnˈdɪmiən Greek Ενδυμίων
221 Eos ˈiːɒs Greek Ηώς
802 Epyaxa
62 Erato ɪˈreɪtoʊ Greek Ερᾱτώ
894 Erda ˈɛrdə
718 Erida
163 Erigone ɪˈrɪgəni Greek Ηριγόνη
636 Erika
462 Eriphyla ˌɛrɪˈfaɪlə Greek Εριφύλη
705 Erminia
406 Erna
698 Ernestina ˌɛrnɪˈstiːnə
433 Eros ˈɪərɒs Greek Έρως Erotian ɪˈroʊʃiɪn
889 Erynia
622 Esther ˈɛstɚ
331 Etheridgea
181 Eucharis ˈjuːkərɪs Greek Ευκαρις
217 Eudora jʊˈdɔərə Greek Ευδώρη
45 Eugenia juːˈdʒiːniə Greek Ευγένεια, Ευγενία
743 Eugenisis juːˈdʒɛnɪsɪs
247 Eukrate juːˈkreɪti ? Greek Ευκρᾱτη?
495 Eulalia juːˈleɪliə Greek Εύλαλος
185 Eunike ˈjuːnɪki Greek Ευνίκη
15 Eunomia jʊˈnoʊmiə Greek Ευνομία
630 Euphemia juːˈfiːmiə Greek Ευφημία
31 Euphrosyne jʊˈfrɒzɪni Greek Ευφροσύνη
52 Europa jʊˈroʊpə Greek Ευρώπη
527 Euryanthe ˌjuːriːˈænθi
75 Eurydike jʊˈrɪdɪki Greek Ευρυδίκη
195 Eurykleia ˌjuːrɪˈklaɪə Greek Ευρύκλεια
79 Eurynome jʊˈrɪnəmi Greek Ευρυνόμη
27 Euterpe juːˈtɝpi Greek Ευτέρπη Euterpean jʊˈtɝpiɪn
164 Eva ˈiːvə
503 Evelyn ˈɛvɪlɪn

F

751 Faïna ˈfaɪnə
408 Fama ˈfæmə?
821 Fanny ˈfæni
866 Fatme ˈfætmi
294 Felicia fɪˈliːʃiə
109 Felicitas fɪˈlɪsɪtəs?
72 Feronia fɪˈroʊniə?
524 Fidelio fɪˈdeɪlioʊ
37 Fides ˈfaɪdiz
380 Fiducia faɪˈdjuːʃiə
795 Fini
8 Flora ˈflɔərə Latin Flōra Florian ˈflɔəriɪn
321 Florentina ˌflɒrənˈtiːnə
19 Fortuna fɔrˈtjuːnə
982 Franklina
862 Franzia ˈfræntsiə
520 Franziska frænˈtsɪskə
309 Fraternitas frəˈtɝnɪtəs?
678 Fredegundis
76 Freia ˈfraɪə
722 Frieda ˈfriːdə
538 Friederike
77 Frigga ˈfrɪgə
709 Fringilla frɪnˈdʒɪlə
854 Frostia
609 Fulvia ˈfʊlviə

G

355 Gabriella ˌgæbriːˈɛlə
74 Galatea ˌgæləˈtiːə Greek Γαλατεία
427 Galene gəˈliːni Greek Γαλήνη
697 Galilea ˌgælɪˈleɪə
148 Gallia ˈgæliə
180 Garumna gəˈrʌmnə
951 Gaspra ˈgæsprə
764 Gedania
680 Genoveva
485 Genua ˈdʒɛnuːə
376 Geometria ˌdʒiːoʊˈmɛtriə
359 Georgia ˈdʒɔrdʒiə
300 Geraldina ˌdʒɛrəlˈdiːnə
122 Gerda ˈgɝdə
663 Gerlinde
241 Germania dʒɚˈmeɪniə
686 Gersuind
710 Gertrud ˈgɛrtruːt
613 Ginevra
352 Gisela
492 Gismonda
857 Glasenappia
288 Glauke ˈglɔːki Greek Γλαύκη
316 Goberta
305 Gordonia gɔrˈdoʊniə
681 Gorgo ˈgɔrgoʊ Greek Γοργώ
424 Gratia ˈgreɪʃiə
984 Gretia
493 Griseldis
496 Gryphia
328 Gudrun ˈgʊdruːn
799 Gudula
891 Gunhild
983 Gunila
657 Gunlöd
961 Gunnie
777 Gutemberga ˌguːtənˈbɝgə
806 Gyldenia
444 Gyptis ˈdʒɪptɪs

H

682 Hagar ˈhægɝ
368 Haidea
518 Halawe həˈlɑːwi
449 Hamburga
452 Hamiltonia ˌhæməlˈtoʊniə
723 Hammonia
480 Hansa ˈhɑnzə
724 Hapag
578 Happelia
40 Harmonia hɑrˈmoʊniə
736 Harvard ˈhɑrvɚd
362 Havnia
6 Hebe ˈhiːbi Greek ‘Ήβη Hebean
108 Hecuba ˈhɛkjʊ
207 Hedda ˈhɛdə
476 Hedwig ˈhɛdwɪg
325 Heidelberga ˌhaɪdəlˈbɝgə?
100 Hekate ˈhɛkəti Greek ‘Εκάτη
624 Hektor ˈhɛktɔr Greek ‘Έκτωρ
949 Hel hɛl
699 Hela
101 Helena ˈhɛlənə Greek ‘Ελένη
522 Helga ˈhɛlgə
895 Helio ˈhiːlioʊ? ? < Greek ‘Έλειος
967 Helionape
801 Helwerthia
225 Henrietta ˌhɛnriːˈɛtə
826 Henrika
103 Hera ˈhɪərə or ˈhɛrə Greek ‘Ήρα
880 Herba
532 Herculina ˌhɝkjʊˈliːnə
458 Hercynia hɚˈsaɪniə? ? < Greek ‘Έρκυνα
923 Herluga
346 Hermentaria
685 Hermia ˈhɝmiə
121 Hermione hɚˈmaɪəni Greek ‘Ερμιόνη
546 Herodias həˈroʊdiəs
206 Hersilia hɚˈsɪliə
135 Hertha ˈhɝθə
69 Hesperia hɛsˈpɪəriə Greek ‘Εσπερία
46 Hestia ˈhɛstiə Greek ‘Εστία
944 Hidalgo hɪˈdælgoʊ
996 Hilaritas hɪˈlærɪtəs?
153 Hilda ˈhɪldə
684 Hildburg
898 Hildegard ˈhɪldəgɑrd
928 Hildrun
426 Hippo ˈhɪpoʊ Greek ‘Υππώ
692 Hippodamia ˌhɪpədəˈmaɪə Greek ‘Υπποδάμεια
706 Hirundo
804 Hispania hɪˈspæniə
788 Hohensteina
872 Holda
378 Holmia ˈhɔlmiə
236 Honoria ɒˈnɔəriə
932 Hooveria
805 Hormuthia
260 Huberta hjuːˈbɝtə?
379 Huenna
434 Hungaria həŋˈgæriə
430 Hybris ˈhaɪbrɪs Greek ‘Ύβρις
10 Hygiea haɪˈdʒiːə Greek ‘Υγίεια
238 Hypatia haɪˈpeɪʃiə
587 Hypsipyle hɪpˈsɪpɪli Greek ‘Υψιπύλη

I

98 Ianthe aɪˈænθi Greek Ιάνθη
286 Iclea
243 Ida ˈaɪdə Greek Ίδη
963 Iduberga
176 Iduna
385 Ilmatar ˈɪlmətɑr [check]
249 Ilse ˈɪlzə
919 Ilsebill
979 Ilsewa
926 Imhilde
389 Industria ɪnˈdʌstriə
391 Ingeborg ˈɪŋəbɔrg
561 Ingwelde
848 Inna
173 Ino ˈaɪnoʊ Greek Ινώ
704 Interamnia ˌɪntɚˈæmniə Latin Interamna, -ium Interamnian
85 Io ˈaɪoʊ Greek Ιώ Ionian aɪˈoʊniɪn
509 Iolanda
112 Iphigenia ˌɪfɪdʒəˈnaɪə Greek Ιφιγένεια
794 Irenaea ˌaɪrɪˈniːə
14 Irene aɪˈriːni
7 Iris ˈaɪrɪs Greek Ίρις Iridian aɪˈrɪdiən
177 Irma ˈɝmə
591 Irmgard
773 Irmintraud
210 Isabella ˌɪzəˈbɛlə
364 Isara
939 Isberga
42 Isis ˈaɪsɪs Greek Ίσις Isidian aɪˈsɪdiən
190 Ismene ɪzˈmiːni Greek Ισμήνη
211 Isolda ɪˈzɔldə
183 Istria ɪˈstriːə
477 Italia ɪˈtæliə
918 Itha
497 Iva ˈaɪvə

J

383 Janina
526 Jena ˈjeɪnə
607 Jenny
549 Jessonda
544 Jetta
726 Joëlla dʒoʊˈɛlə
127 Johanna dʒoʊˈ(h)ænə
899 Jokaste dʒɒˈkæsti < joˈkaste Greek Ιοκάστη
836 Jole ˈdʒoʊli < ˈjole Greek Ιόλη
649 Josefa dʒoˈsiːfə
303 Josephina ˌdʒoʊzɪˈfiːnə
921 Jovita
652 Jubilatrix ˌdʒuːbɪˈleɪtrɪks
948 Jucunda
664 Judith ˈdʒuːdɪθ
139 Juewa ˈdʒeɪwɑː? Mandarin: ʐuêixuǎ
89 Julia ˈdʒuːliə
816 Juliana
3 Juno ˈdʒuːnoʊ   Junonian
269 Justitia dʒəˈstɪʃiə
605 Juvisia

K

22 Kalliope kəˈlaɪəpə Greek Καλλιόπη
204 Kallisto kəˈlɪstoʊ Greek Καλλιστώ
53 Kalypso kəˈlɪpsoʊ Greek Καλυπσώ
818 Kapteynia
832 Karin ˈkɑrɪn
781 Kartvelia kartˈvɛliə
114 Kassandra kəˈsændrə Greek Κασσάνδρα
646 Kastalia kæsˈteɪliə Greek Κασταλία
320 Katharina ˌkætəˈriːnə
842 Kerstin
470 Kilia
216 Kleopatra ˌkliːəˈpætrə Greek Κλεοπάτρα
84 Klio ˈklaɪoʊ or ˈkliːoʊ Greek Κλειώ
97 Klotho ˈkloʊθoʊ Greek Κλωθώ
583 Klotilde klɒˈtɪldə
104 Klymene ˈklɪməni Greek Κλυμένη
179 Klytaemnestra ˌklaɪtɪmˈnɛstrə Greek Κλυταιμνήστρα
73 Klytia ˈklɪtiə Greek Κλυτία
191 Kolga ˈkɔlgə
940 Kordula
158 Koronis kɒˈroʊnɪs Greek Κορωνίς
867 Kovacia
548 Kressida ˈkrɛsɪ
800 Kressmannia
488 Kreusa kreɪˈjuːsə Greek Κρέουσα
242 Kriemhild ˈkriːmhɪlt
553 Kundry
936 Kunigunde
669 Kypria ˈkɪpriə?
570 Kythera kɪˈθɪərə

L

336 Lacadiera
120 Lachesis ˈlækəsɪs Greek Λάχεσις
208 Lacrimosa ˌlækrɪˈmoʊzə
39 Laetitia ləˈtiːʃiə
822 Lalage ˈlælədʒi
187 Lamberta
248 Lameia ˈleɪmiːə Greek Λάμια
393 Lampetia læmˈpiːʃiə Greek Λαμπετίη
683 Lanzia
507 Laodica leɪˈɒdɪ Greek Λαοδίκη
639 Latona ləˈtoʊnə
467 Laura ˈlɒrə
162 Laurentia lɔːˈrɛntʃiə
38 Leda ˈliːdə Greek Λήδα
691 Lehigh ˈliːhaɪ
789 Lena ˈliːnə
969 Leocadia
319 Leona liːˈoʊnə
728 Leonisis
696 Leonora ˌliːəˈnɔrə
844 Leontina
893 Leopoldina
68 Leto ˈliːtoʊ Greek Λητώ
35 Leukothea ljuːˈkɒθiə Greek Λευκοθέα
954 Li ˈliː
771 Libera ˈlɪbərə
125 Liberatrix ˌlɪbəˈreɪtrɪks?
264 Libussa
356 Liguria laɪˈgʊəriə
213 Lilaea laɪˈliːə
756 Lilliana
468 Lina ˈliːnə
828 Lindemannia
974 Lioba
846 Lipperta
414 Liriope lɪˈraɪəpi
463 Lola ˈloʊlə
117 Lomia
165 Loreley ˈlɔrəlaɪ
429 Lotis ˈloʊtɪs Greek Λωτίς
868 Lova
222 Lucia ˈljuːʃiə
146 Lucina ljuːˈsaɪnə
281 Lucretia ljuːˈkriːʃiə
675 Ludmilla lʊdˈmɪlə
292 Ludovica ˌluːdəˈviːkə
599 Luisa luːˈiːzə
141 Lumen ˈljuːmən
775 Lumière ˌljuːmiːˈɛr
809 Lundia ˈlʌndiə
713 Luscinia ljuːˈsɪniə?
21 Lutetia ljuːˈtiːʃiə
110 Lydia ˈlɪdiə
917 Lyka ˈlaɪkə?
897 Lysistrata ˌlɪsɪˈstrɑːtə or laɪˈsɪstrətə

M

510 Mabella
318 Magdalena ˌmægdəˈleɪnə
66 Maja ˈmaɪə? Greek Μαία
754 Malabar ˈmæləbɑr
749 Malzovia
758 Mancunia mænˈkjuːniə
739 Mandeville ˈmændɪvɪl
870 Manto ˈmæntoʊ Greek Μαντώ
565 Marbachia
310 Margarita ˌmɑrgəˈriːtə
735 Marghanna mɑrgˈhænə
170 Maria məˈriːə
602 Marianna ˌmæriˈɑːnə
506 Marion ˈmæriən
912 Maritima ˌmærɪˈtaɪmə
746 Marlu
711 Marmulla
205 Martha ˈmɑrθə
981 Martina mɑrˈtiːnə
20 Massalia məˈsæliə
760 Massinga
454 Mathesis ˈmæθɪsɪs or məˈθiːsɪ­s
253 Mathilde məˈtɪldə
883 Matterania
765 Mattiaca
745 Mauritia mɔːˈriːʃiə
348 May meɪ
991 McDonalda
873 Mechthild
212 Medea mɪˈdiːə Greek Μήδεια
149 Medusa mɪˈdjuːsə Greek Μέδουσα
464 Megaira mɪˈdʒɪərə Greek Μέγαιρα
688 Melanie ˈmɛləni
56 Melete ˈmɛlɪti Greek Μελέτη
137 Meliboea ˌmɛlɪˈbiːə Greek Μελίβοια
676 Melitta mɪˈlɪtə
869 Mellena
18 Melpomene mɛlˈpɒmɪni Greek Μελπομένη
373 Melusina
188 Menippe mɪˈnɪpi Greek Μενίππη
536 Merapi məˈræpi
808 Merxia ˈmɝːksiə
545 Messalina ˌmɛsəˈlaɪnə
792 Metcalfia
9 Metis ˈmiːtɪs Greek Μήτις
878 Mildred ˈmɪldrɪ­d
93 Minerva mɪˈnɝːvə
594 Mireille mɪˈreɪ
102 Miriam ˈmɪriəm
569 Misa
57 Mnemosyne nɪˈmɒsɪni Greek Μνημοσύνη
733 Mocia
370 Modestia mɵˈdɛstiə
766 Moguntia
638 Moira ˈmɔɪrə Greek Μοίρα
428 Monachia
833 Monica ˈmɒnɪ
535 Montague ˈmɒntəgjuː
797 Montana mɒnˈtænə
782 Montefiore ˌmɒntɪˈfjɔri
947 Monterosa
787 Moskva mɒskˈvɑː
993 Moultona
941 Murray ˈmʌri
600 Musa
966 Muschi
381 Myrrha ˈmɪrə Greek Μύρρα

N

845 Naëma ˈnaɪmə
559 Nanon
853 Nansenia
534 Nassovia
448 Natalie ˈnætəli
811 Nauheima
192 Nausikaa nɔːˈsɪkeɪə Greek Ναυσικάα
903 Nealley
51 Nemausa nɪˈmɔːzə
128 Nemesis ˈnɛmɪsɪs Greek Νέμεσις
289 Nenetta
431 Nephele ˈnɛfəli Greek Νεφέλη
287 Nephthys ˈnɛfθɪs
601 Nerthus ˈnɝːθəs
659 Nestor ˈnɛstɔr Greek Νέστωρ
855 Newcombia
662 Newtonia njuːˈtoʊniə
843 Nicolaia ˌniːkəˈlaɪə
307 Nike ˈnaɪki Greek Νίκη
779 Nina ˈniːnə
357 Ninina
71 Niobe ˈnaɪəbi Greek ''Νιόβη'
727 Nipponia
703 Noëmi ˈnoʊəmi
473 Nolli
783 Nora ˈnɔrə
555 Norma ˈnɔrmə
626 Notburga
150 Nuwa
875 Nymphe ˈnɪmfi Greek Νύμφη
44 Nysa ˈnaɪsə

O

224 Oceana ˌoʊʃiːˈænə
475 Ocllo ˈɒkjoʊ
598 Octavia ɒkˈteɪviə
215 Oenone ɪˈnoʊni Greek Οινώνη
439 Ohio oʊˈhaɪoʊ
304 Olga ˈɔːlgə
835 Olivia əˈlɪviə
582 Olympia əˈlɪmpiə Greek Όλυμπος
171 Ophelia oʊˈfiːliə
255 Oppavia
701 Oriola
350 Ornamenta
551 Ortrud
750 Oskar ˈɒskɚ
343 Ostara
913 Otila
670 Ottegebe
994 Otthild
401 Ottilia

P

363 Padua ˈpædjuːə Paduan
953 Painleva
415 Palatia pəˈleɪʃiə Palatian pəˈleɪʃiɪn
49 Pales ˈpeɪliːz
914 Palisana
2 Pallas ˈpæləs Greek Πάλλας Palladian pəˈleɪdiɪn
372 Palma ˈpɑːlmə
539 Pamina
55 Pandora pænˈdɔrə Greek Πανδώρα
70 Panopaea ˌpænəˈpiːə?
471 Papagena
347 Pariana
11 Parthenope pɑrˈθɛnəpi Greek Παρθενόπη Parthenopian, Parthenopean ˌpɑrθɪˈnoʊpiɪn, ˌpɑrθɪnəˈpiːɪn
888 Parysatis
451 Patientia peɪˈʃɛntsiə?
436 Patricia pəˈtrɪʃə Patrician pəˈtrɪʃiɪn
617 Patroclus pəˈtroʊkləs Greek Πάτροκλος Patroclean ˌpætrəˈkliːɪn
278 Paulina pɔːˈliːnə Paulinian pɔːˈlɪniɪn
537 Pauly ˈpɔːli Paulian? ˈpɔːliɪn
679 Pax ˈpæks
118 Peitho ˈpaɪθoʊ Greek Πειθώ
201 Penelope pɪˈnɛləpi Greek Πηνελόπη Penelopean ˌpɛnɪləˈpiːɪn
271 Penthesilea ˌpɛnθɪsɪˈliːə Greek Πενθεσίλεια
554 Peraga
399 Persephone pɚˈsɛfəni Greek Περσεφόνη
975 Perseverantia
482 Petrina
830 Petropolitana
968 Petunia pɪˈtjuːniə
174 Phaedra ˈfiːdrə Greek Φαίδρα
322 Phaeo ˈfiːoʊ
296 Phaëtusa ˌfeɪəˈtjuːsə
274 Philagoria ˌfɪləˈgɔriə?
280 Philia ˈfɪliə
977 Philippa fɪˈlɪpə
631 Philippina ˌfɪlɪˈpiːnə
196 Philomela ˌfɪləˈmiːlə Greek Φιλομήλα
227 Philosophia ˌfɪləˈsɒfiə
25 Phocaea foʊˈsiːə
443 Photographica ˌfoʊtəˈgræfɪ
189 Phthia ˈθaɪə Greek Φθία
556 Phyllis ˈfɪlɪs
614 Pia ˈpiːə
1000 Piazzia
803 Picka
784 Pickeringia
312 Pierretta ˌpiːəˈrɛtə?
648 Pippa ˈpɪpə
484 Pittsburghia pɪtsˈbɝːgiə Pittsburghian pɪtsˈbɝgiɪn
946 Poësia poʊˈɛziə?
142 Polana
33 Polyhymnia ˌpɒlɪˈhɪmniə
595 Polyxena pɒˈlɪksɪ Greek Πολυξένη
308 Polyxo pɒˈlɪksoʊ Greek Πολυξώ
32 Pomona pəˈmoʊnə
203 Pompeja pɒmˈpeɪə? Pompejan
757 Portlandia pɔrtˈlændiə
547 Praxedis ˈpræksɪdɪs?
790 Pretoria prɪˈtɔriə Pretorian
529 Preziosa
884 Priamus ˈpraɪəməs? Greek Πρίαμος
970 Primula ˈprɪmjʊ
508 Princetonia prɪnsˈtoʊniə
997 Priska ˈprɪskə
902 Probitas ˈproʊbɪtəs?
194 Prokne ˈprɒkni Greek Πρόκνη
26 Proserpina proˈsɝːpɪ
147 Protogeneia ˌproʊtədʒɪˈnaɪə Greek Πρωτογένεια
474 Prudentia pruːˈdɛntʃiə
261 Prymno ˈprɪmnoʊ Greek Πρυμνώ
16 Psyche ˈsaɪki Greek Ψυχή Psychean saɪˈkiːɪn
762 Pulcova
632 Pyrrha ˈpɪrə Greek Πύρρα
432 Pythia ˈpɪθiə Greek Πυθία Pythian ˈpɪθiɪn

Q

755 Quintilla kwɪnˈtɪlə

R

674 Rachele rəˈkɛli
708 Raphaela ˌræfeɪˈɛlə Raphaelian ˌræfeɪˈɛliɪn
927 Ratisbona
572 Rebekka rəˈbɛkə
573 Recha ˈrɛkə
285 Regina rɪˈdʒaɪnə
574 Reginhild
575 Renate
906 Repsolda
528 Rezia ˈrɛtsiə
577 Rhea ˈriːə Greek Ρεία Rhean ˈriːɪn
907 Rhoda ˈroʊdə Greek Ρόδη Rhodian ˈroʊdiɪn
437 Rhodia roˈdaɪə Greek Ρόδεια
166 Rhodope ˈrɒdəpi Greek Ροδόπη
879 Ricarda rɪˈkɑrdə Ricardian rɪˈkɑrdiɪn
335 Roberta rəˈbɝtə Robertian rəˈbɝtiɪn
904 Rockefellia ˌrɒkəˈfɛliə Rockefellian
920 Rogeria Rogerian
472 Roma ˈroʊmə Latin Rōma Roman
942 Romilda
223 Rosa ˈroʊzə
314 Rosalia roˈzeɪliə?
900 Rosalinde ˈrɒzəlɪnd
540 Rosamunde ˈrɒzəmənd?
985 Rosina roʊˈziːnə
615 Roswitha rɒzˈviːtə
874 Rotraut
317 Roxane rɒkˈsæn
353 Ruperto-Carola
232 Russia ˈrʌʃiə
798 Ruth ruːθ

S

665 Sabine ˈseɪbaɪn Latin Sabīnus Sabinian səˈbɪniɪn
562 Salome səˈloʊmi
275 Sapientia ˌseɪpiːˈɛntʃiə
80 Sappho ˈsæfoʊ Greek Σαπφώ
533 Sara ˈsærə
796 Sarita səˈriːtə?
461 Saskia ˈsæskiə
460 Scania ˈskeɪniə Scanian
643 Scheherezade
596 Scheila ˈʃiːlə
922 Schlutia
837 Schwarzschilda
989 Schwassmannia
876 Scott skɒt Scottian? ˈskoʊʃiɪn
155 Scylla ˈsɪlə Greek Σκύλλη
892 Seeligeria
580 Selene səˈliːni Greek Σελήνη Selenian səˈliːniɪn
500 Selinur
86 Semele ˈsɛməli Greek Σεμέλη
584 Semiramis səˈmɪrəmɪs Greek Σεμίραμις
550 Senta ˈsɛntə
483 Seppina
838 Seraphina ˌsɛrəˈfiːnə
168 Sibylla sɪˈbɪlə Greek Σιβύλλη Sibyllian sɪˈbɪliɪn
579 Sidonia saɪˈdoʊniə Sidonian
386 Siegena siːˈgɛnə Siegenian siːˈgɛniɪn
552 Sigelinde
459 Signe ˈsɪgni
502 Sigune
257 Silesia sɪˈliːʃiə or saɪˈliːʃə Silesian sɪˈliːʃiɪn or saɪˈliːʃiɪn
748 Simeïsa
332 Siri ˈsɪəri
116 Sirona sɪˈroʊnə?
823 Sisigambis
244 Sita ˈsiːtə
140 Siwa ˈsiːvə
251 Sophia soʊˈfiːə Sophian
134 Sophrosyne soʊˈfrɒzɪni Greek Σωφροσύνη
731 Sorga
896 Sphinx sfɪŋks Greek Σφίγξ Sphinxian ˈsfɪŋksiɪn
831 Stateira
707 Steïna
220 Stephania stəˈfeɪniə Stephanian
566 Stereoskopia
995 Sternberga
768 Struveana
964 Subamara ˌsuːbəˈmɑːrə? (stress is correct)
417 Suevia ˈswiːviə Latin Suēvus Suevian
752 Sulamitis
563 Suleika suːˈlaɪkə
542 Susanna suːˈzænə
933 Susi ˈsuːzi
329 Svea
992 Swasey ˈsweɪzi
882 Swetlana svɛtˈlɑːnə
519 Sylvania sɪlˈveɪniə Sylvanian
87 Sylvia ˈsɪlviə Sylvian

T

721 Tabora
326 Tamara ˈtæmərə
772 Tanete
825 Tanina
769 Tatjana ˌtɑːtiːˈɑːnə
581 Tauntonia tɔnˈtoʊniə
512 Taurinensis ˌtɔrɪˈnɛnsɪs
814 Tauris ˈtɔrɪs
453 Tea
604 Tekmessa tɛkˈmɛsə Greek Τέκμησσα
345 Tercidina
478 Tergeste tɚˈdʒɛsti Tergestian tɚˈdʒɛstiɪn
81 Terpsichore tɚˈpsɪkəri Greek Τερψιχόρα Terpsichorean ˌtɝpsɪkəˈriːɪn
23 Thalia θəˈlaɪə Greek Θάλεια Thalian θəˈlaɪɪn or ˈθeɪliɪn
586 Thekla ˈθɛklə
24 Themis ˈθiːmɪs Greek Θέμις Themistian θɪˈmɪstiɪn
778 Theobalda
440 Theodora ˌθiːəˈdɔrə
295 Theresia
17 Thetis ˈθiːtɪs or ˈθɛtɪs Greek Θέτις Thetian ˈθiːʃiɪn
405 Thia ˈθaɪə Greek Θεία Thian ˈθaɪɪn
88 Thisbe ˈθɪzbi Greek Θίσβη
299 Thora ˈθɔrə
279 Thule ˈθjuːli Greek Θούλη, Θύλη Thulean ˈθjuːliɪn
934 Thüringia θɪˈrɪndʒiə Thüringian
219 Thusnelda
115 Thyra ˈθaɪrə?
753 Tiflis ˈtɪflɪs
603 Timandra tɪˈmændrə Greek Τιμάνδρα
687 Tinette
267 Tirza ˈtɝzə
466 Tisiphone tɪˈsɪfəni Greek Τεισιφόνη
593 Titania taɪˈteɪniə
732 Tjilaki ʧiːˈlɑːki
498 Tokio ˈtoʊkioʊ
138 Tolosa tɒˈloʊzə Latin Tolōsa Tolosan tɒˈloʊzɪn
590 Tomyris tɒˈmaɪrɪs
924 Toni ˈtoʊni
715 Transvaalia trænzˈvɑːliə Transvaalian
619 Triberga
530 Turandot ˈtʊərəndɒt
258 Tyche ˈtaɪki Greek Τύχη Tychean? taɪˈkiːɪn

U

909 Ulla
885 Ulrike
714 Ulula ˈʌljʊ
160 Una ˈjuːnə
92 Undina ənˈdiːnə
306 Unitas juːˈnaɪtəs
905 Universitas ˌjuːnɪˈvɝsɪtəs?
30 Urania jʊˈreɪniə Greek Ουρανίη Uranian
167 Urda ˈʊərdə?
501 Urhixidur
860 Ursina ɚˈsaɪnə Ursinian ɚˈsɪniɪn
375 Ursula ˈɝsjʊ
634 Ute juːt

V

131 Vala ˈvɑːlə
839 Valborg
262 Valda
447 Valentine ˈvælɪntaɪn Valentinian ˌvælɪnˈtɪniɪn
611 Valeria vəˈlɪəriə Valerian
610 Valeska
240 Vanadis ˈvænədɪs
416 Vaticana ˌvætɪˈkænə
126 Velleda
487 Venetia vɪˈniːʃiə Venetian vɪˈniːʃiɪn
499 Venusia vɪˈnjuːʃiə
245 Vera ˈvɪərə
490 Veritas ˈvɛrɪtəs?
612 Veronika vəˈrɑnɪ
4 Vesta ˈvɛstə Latin Vesta Vestian ˈvɛstiɪn
144 Vibilia
12 Victoria vɪkˈtɔəriə Victorian vɪkˈtɔriɪn
397 Vienna viːˈɛnə
366 Vincentina ˌvɪnsɪnˈtiːnə Vincentinian ˌvɪnsɪnˈtɪniɪn
231 Vindobona
759 Vinifera vaɪˈnɪfərə
557 Violetta
50 Virginia vɚˈdʒɪniə Virginian
494 Virtus ˈvɝtəs?
635 Vundtia ˈvʊntiə

W

877 Walküre ˈvælkɪri Walkürean vælˈkɪriɪn
987 Wallia
256 Walpurga wɔlˈpɝgə
890 Waltraut ˈvɑltraʊt
886 Washingtonia ˌwɒʃiŋˈtoʊniə Washingtonian
729 Watsonia wɒtˈsoʊniə Watsonian
621 Werdandi vɛrˈdændi
226 Weringia
930 Westphalia wɛstˈfeɪliə Westphalian
931 Whittemora
392 Wilhelmina ˌwɪləˈmiːnə Wilhelminian ˌwɪləˈmɪniɪn
747 Winchester ˈwɪnʧɛstɝ Winchestrian wɪnˈʧɛstriɪn
717 Wisibada
852 Wladilena ˌvlædɪˈleɪnə
827 Wolfiana
690 Wratislavia ˌvrɑtɪˈslɑviə

X

411 Xanthe ˈzænθi Greek Ξάνθη Xanthian ˈzænθiɪn
156 Xanthippe Greek Ξανθίππη
625 Xenia ˈziːniə

Y

990 Yerkes jɝːks
351 Yrsa

Z

999 Zachia
421 Zähringia
851 Zeissia ˈzaɪsiə Zeissian ˈzaɪsiɪn
169 Zelia
633 Zelima
654 Zelinda
840 Zenobia zɪˈnoʊbiə
693 Zerbinetta
531 Zerlina
438 Zeuxo ˈzjuːksoʊ Greek Ζευξώ Zeuxian?
689 Zita ˈziːtə
865 Zubaida zuːˈbaɪdə?
785 Zwetana

See also

Search another word or see interamnianon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature