Definitions

Communicology

Communicology

[kuh-myoo-ni-kol-uh-jee]
Communicology is the study of the art and science of communication. It is specifically related to the advertising, marketing and media industry. Communicology refers to the myriad ways a marketing campaign connects a brand (or service) to a consumer via an engaging communication strategy. Someone who studies communicology is called a communicologist.

Kommunikologi ©

Studiet av Struktur og Dynamikk i Kommunikasjon og Forandring -når all adferd (Bateson) og all opplevelse (Fleiner & Sjøbakken)er definert som kommunikasjon-

Studiet av hva som er felles

Kommunikologi er resultatet av flere ti-års fagutvikling/forskning innen og mellom ulike fag- og arbeidsfelter: pedagogikk, veiledning, helse, terapi, forhandling, samarbeid, ledelse etc. og forskning innen disse feltene.

Den type fagutvikling som materialet bygger på kan best betegnes som komparativ forskning av utøvere, metoder, teorier etc. innen og mellom ulike fag og felter. Likheter og forskjeller i store mengder informasjon, kunnskap, kompetanse, begreper etc. er studert for å identifisere, tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre "hovednøkler" - de virksomme ingredienser i Kommunikason og Forandring. Det er også en stadig utprøving av potensielle "nøkler".

Resultatet er en ny, tverrfaglig meta-disiplin: Kommunikologi © -Kommunikasjon og Forandring -som er tilgjengelig gjennom en utdannelse som leder frem til Tverrfaglig Meta Kompetanse (Copyright Sjøbakken & Fleiner 1995)

Meta Kompetanse henspeiler på to forhold: sammenfatningen av store mengder fagkunnskap og kompetanse i kompetanse.

Parametrene i materialet er samtidig redskaper for å gjøre kvalifisert forandringsarbeid, et filter for å gjenkjenne "nøkler", kvalitets-kriterier for å evaluere og et tverrfaglig språk for å beskrive.Dette innebærer at kunnskaps-grunnlaget for utdannelsen er meget omfattende og materialet er komprimert. Anvendelsmulighetene er store og anveldelsesområdene mange: alle kontekster og systemnivå - "all mennesklig adferd"- hvor målene kan beskrives som 'Forandring' og midlene som 'Kommunikasjon'.

Vitenskapelig basis og støtte:

  • Faghistorisk bygger den nye disiplinen på lange og anerkjente akademiske tradisjoner: kommunikasjonstradisjonen generelt (inkludert systemisk tenkning) og, siden 1950-tallet, spesielt Gregory Bateson og Palo Alto-skolen.
  • Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiners fagutvikling siden 1970-tallet som hovedsaklig er inspirert av Bateson tverrfaglige ambisjoner og John Grinders kompetanseforskning siden tidlig 1970-tall.
  • Resultatet av alt dette får støtte av systemisk hjerneforskning a la Matti Bergström.

Tilsammen representerer dette tydelige konturer av et nytt paradigme m.h.t. både konkret tverrfaglighet og tilnærming til forskning og praksis forøvrig..

Search another word or see communicologyon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature