Definitions

colat

Noşcolat Patac River

The Noşcolat Patac River is a tributary of the Fântâna lui Gal River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice - judeţul Harghita

Maps

  • Harta judeţului Harghita
  • Harta Munţii Hăşmaş

Search another word or see colaton Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature