Definitions

belee

Fijian loan words in Fiji Hindi

Fiji Indians use the Fijian language word for those things not found in India but existing in Fiji. These include most fish names and root crops, for example, kanade for mullet (fish) and kumaalaa for sweet potato.

The following list shows a more comprehensive list of Fijian loan words in Fiji Hindi.

A

           

B

baabii karo balambaalaa belee bilimbilii budesaa bula
bulaangi bakeraa biiloo      

D

daakuaa daalo dinaa dongo daruukaa  

K

kailaa maro kasao kailomaa kaiviti kanikani kerekere karo
koro kosaa kumaalaa kanaade kuukaa kaai
kavikaa kaseeraa        

L

lawenaa lovo karo lairoo      

M

mateni meke moto      

N

nangonaa naibii nakaaii nangaarii nangio  

O

ongo          

P

paai          

R

rourou          

S

saa saluukaa saasaa suuluu saangaa salaalaa
soniisonii saangaa sulu sootaa maro    

T

tabaale taakii talanoaa tiboro tiritiri talanoa karo
taanoa taambua        

U

ubii uutoo        

W

waakaa waaluu        

Y

yaakaa          

Search another word or see beleeon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature