Steaza River (Cibin)

Sibişel River (Cibin)

The Sibişel River is a tributary of the Sebeş river in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Search another word or see Steaza River (Cibin)on Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature