Pâscov River

Pâscov River

The Pâscov River is a tributary of the Ialomiţa River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Raport privitor la starea mediului în judeţul Dâmboviţa - Cap. 3 Apa
  • Prefectura Dâmboviţa
  • Trasee turistice - judeţul Dâmboviţa

Search another word or see Pâscov Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature