Marmora River

Marmora River

The Marmora River is a tributary of the Caşin River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]

Maps

  • Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]

Search another word or see Marmora Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature