Lumaşu River

Lumaşu River

The Lumaşu River is a tributary of the Jiu River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Lista micilor acumulări cu folosinţă pisicicolă, de agrement sau de interes local din raza de competenţă a D.A. Jiu
  • Comuna Coşoveni - Monografie

Search another word or see Lumaşu Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature