List_of_administrative_divisions_of_Shaanxi

List of administrative divisions of Shaanxi

Shaanxi, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions:

These administrative divisions are explained in greater detail at Political divisions of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Shaanxi.

Prefecture level County Level
Name Chinese (S) Hanyu Pinyin
Xi'an City
西安市
Xī'ān Shì
Lianhu District 莲湖区 Liánhú Qū
Xincheng District 新城区 Xīnchéng Qū
Beilin District 碑林区 Bēilín Qū
Baqiao District 灞桥区 Bàqiáo Qū
Weiyang District 未央区 Wèiyāng Qū
Yanta District 雁塔区 Yàntǎ Qū
Yanliang District 阎良区 Yánliáng Qū
Lintong District 临潼区 Líntóng Qū
Chang'an District 长安区 Cháng'ān Qū
Lantian County 蓝田县 Lántián Xiàn
Zhouzhi County 周至县 Zhōuzhì Xiàn
Hu County 户县 Hù Xiàn
Gaoling County 高陵县 Gāolíng Xiàn
Yan'an City
延安市
Yán'ān Shì
Baota District 宝塔区 Bǎotǎ Qū
Yanchang County 延长县 Yáncháng Xiàn
Yanchuan County 延川县 Yánchuān Xiàn
Zichang County 子长县 Zǐcháng Xiàn
Ansai County 安塞县 Ānsài Xiàn
Zhidan County 志丹县 Zhìdān Xiàn
Wuqi County 吴起县 Wúqǐ Xiàn
Ganquan County 甘泉县 Gānquán Xiàn
Fu County 富县 Fù Xiàn
Luochuan County 洛川县 Luòchuān Xiàn
Yichuan County 宜川县 Yíchuān Xiàn
Huanglong County 黄龙县 Huánglóng Xiàn
Huangling County 黄陵县 Huánglíng Xiàn
Tongchuan City
铜川市
Tóngchuān Shì
Yaozhou District 耀州区 Yàozhōu Qū
Wangyi District 王益区 Wángyì Qū
Yintai District 印台区 Yìntái Qū
Yijun County 宜君县 Yíjūn Xiàn
Weinan City
渭南市
Wèinán Shì
Linwei District 临渭区 Línwèi Qū
Huayin City 华阴市 Huàyīn Shì
Hancheng City 韩城市 Hánchéng Shì
Hua County 华县 Huà Xiàn
Tongguan County 潼关县 Tóngguān Xiàn
Dali County 大荔县 Dàlì Xiàn
Pucheng County 蒲城县 Púchéng Xiàn
Chengcheng County 澄城县 Chéngchéng Xiàn
Baishui County 白水县 Báishuǐ Xiàn
Heyang County 合阳县 Héyáng Xiàn
Fuping County 富平县 Fùpíng Xiàn
Xianyang City
咸阳市
Xiányáng Shì
Qindu District 秦都区 Qíndū Qū
Yangling District 杨陵区 Yánglíng Qū
Weicheng District 渭城区 Wèichéng Qū
Xingping City 兴平市 Xīngpíng Shì
Sanyuan County 三原县 Sānyuán Xiàn
Jingyang County 泾阳县 Jīngyáng Xiàn
Qian County 乾县 Qián Xiàn
Liquan County 礼泉县 Lǐquán Xiàn
Yongshou County 永寿县 Yǒngshòu Xiàn
Bin County 彬县 Bīn Xiàn
Changwu County 长武县 Chángwǔ Xiàn
Xunyi County 旬邑县 Xúnyì Xiàn
Chunhua County 淳化县 Chúnhuà Xiàn
Wugong County 武功县 Wǔgōng Xiàn
Baoji City
宝鸡市
Bǎojī Shì
Weibin District 渭滨区 Wèibīn Qū
Jintai District 金台区 Jīntái Qū
Chencang District 陈仓区 Chéncāng Qū
Fengxiang County 凤翔县 Fèngxiáng Xiàn
Qishan County 岐山县 Qíshān Xiàn
Fufeng County 扶风县 Fúfēng Xiàn
Mei County 眉县 Méi Xiàn
Long County 陇县 Lǒng Xiàn
Qianyang County 千阳县 Qiānyáng Xiàn
Linyou County 麟游县 Línyóu Xiàn
Feng County 凤县 Fèng Xiàn
Taibai County 太白县 Tàibái Xiàn
Hanzhong City
汉中市
Hànzhōng Shì
Hantai District 汉台区 Hàntái Qū
Nanzheng County 南郑县 Nánzhèng Xiàn
Chenggu County 城固县 Chénggù Xiàn
Yang County 洋县 Yáng Xiàn
Xixiang County 西乡县 Xīxiāng Xiàn
Mian County 勉县 Miǎn Xiàn
Ningqiang County 宁强县 Níngqiáng Xiàn
Lueyang County 略阳县 Lüèyáng Xiàn
Zhenba County 镇巴县 Zhènbā Xiàn
Liuba County 留坝县 Liúbà Xiàn
Foping County 佛坪县 Fópíng Xiàn
Yulin City
榆林市
Yúlín Shì
Yuyang District 榆阳区 Yúyáng Qū
Shenmu County 神木县 Shénmù Xiàn
Fugu County 府谷县 Fǔgǔ Xiàn
Hengshan County 横山县 Héngshān Xiàn
Jingbian County 靖边县 Jìngbiān Xiàn
Dingbian County 定边县 Dìngbiān Xiàn
Suide County 绥德县 Suídé Xiàn
Mizhi County 米脂县 Mǐzhī Xiàn
Jia County 佳县 Jiā Xiàn
Wubu County 吴堡县 Wúbǔ Xiàn
Qingjian County 清涧县 Qīngjiàn Xiàn
Zizhou County 子洲县 Zǐzhōu Xiàn
Ankang City
安康市
Ānkāng Shì
Hanbin District 汉滨区 Hànbīn Qū
Hanyin County 汉阴县 Hànyīn Xiàn
Shiquan County 石泉县 Shíquán Xiàn
Ningshan County 宁陕县 Níngshǎn Xiàn
Ziyang County 紫阳县 Zǐyáng Xiàn
Langao County 岚皋县 Lángāo Xiàn
Pingli County 平利县 Pínglì Xiàn
Zhenping County, Shaanxi 镇坪县 Zhènpíng Xiàn
Xunyang County 旬阳县 Xúnyáng Xiàn
Baihe County 白河县 Báihé Xiàn
Shangluo City
商洛市
Shāngluò Shì
Shangzhou District 商州区 Shāngzhōu Qū
Luonan County 洛南县 Luònán Xiàn
Danfeng County 丹凤县 Dānfèng Xiàn
Shangnan County 商南县 Shāngnán Xiàn
Shanyang County 山阳县 Shānyáng Xiàn
Zhen'an County 镇安县 Zhèn'ān Xiàn
Zhashui County 柞水县 Zhàshuǐ Xiàn

Search another word or see List_of_administrative_divisions_of_Shaanxion Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature