Definitions

Liberate the South

Liberate the South

Liberate the South (Giải phóng mién Nam) was the national anthem of South Vietnam from 1975-76. The whole song, including both text and music, was composed by Luu Huu Phuoc.

Lyrichs

Vietnamese words

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, long hân thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm sung, xông tới!
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

English Translation

To liberate the South, we decided to advance.
To exterminate the American Empire, and destroy the country sellers.
Oh bones have broken, and blood has fallen, the hatred is rising high
Our country has been separated for so long.
Here, the sacred Cuu Long river, here, glorious Truong Son Mountains
Are urging us to advance to kill the enemy,
Arm-by-arm under a common flag

Arise! ye brave people of the South
Arise! Let us go through storms.
We'll save the homeland, we'll sacrifice ourselves to the end.
Hold your swords and guns and go forward!
The chance is coming, the sun shines everywhere,
We'll build up our country shining forever.

Links

Search another word or see Liberate the Southon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature