Horoatu Cehului River

Horoatu Cehului River

The Horoatu Cehului River is a tributary of the Someş River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice judeţul Sălaj

Search another word or see Horoatu Cehului Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature