Definitions

Herătău River

Herătău River

The Herătău River is a tributary of the Valea Ciorii River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • ICPA - Comune vulnerabile - Judeţul Galaţi
  • Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Search another word or see Herătău Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature