Dharumavantha School

Dharumavantha School

Dharumavantha School (DS) is a secondary school active in Malé, Maldives since 1st January 2002.DS is now a very successful and well-known school in the Maldives, thanks to the hard work of students, parents, teachers and administrators. Dharumavantha is among the top schools with outstanding achievements in academic,co-curricular and sports as well as media attention lately.

History

Dharumavantha School is a government-owned secondary school exclusively for boys, in the capital island of Maldives. It was founded on 1st of January 2002, when the longest serving school in the country, Majeediyyaa School, was divided into two schools with equal share of resources. There are 1200 boys studying in 8, 9 and 10th grade classes. DS prepares students for University of Cambridge International Examinations (CIE) which students will take at the end of 10th grade or after studying for three years.

School name and philosophy

Maldives is a nation rich in heritage and culture. The spirit of recognizing the past and making the people aware of its history is often reflected in the names of different primary and secondary schools in Maldives. No doubt, it has been followed and probably the existing gap has been filled by naming the new school on behalf of a personality who had been instrumental in bringing the blaze of faith of Islam to Maldives. It was during the reign of King Dharumavantha Rasgefaanu that Maldives embraced Islam which is the potent and vibrant force of socio-economic life in Maldives.

School Motto

The School Motto is well embedded in the three words of Faith, Discipline and Wisdom. They are in fact the three pillars on which the Educational philosophy of Dharumavantha School rests.

School Philosophy

Everyone can learn, achieve and excel.

School Vision

The vision of the school is to provide pupils the optimal environment to produce academic and personal excellence and to develop them as contributing members to the society.

Achievements

Despite its short history, it is widely believed among Maldivians that Dharumavantha School has established itself as one of the leading schools in Maldives. The schools have an almost level record in terms of academic statistics with other top schools, but Dharumavantha have a marginally better performance often. Dharumavantha was awarded second place for it's academic performance for the year 2007. In Maldives, the most significant competition among school's are in the various national and inter- school Literary Competitions. Since Dharumavantha was opened, Dharumavantha has won the National Oratory competition 6 times. Dharumavantha has also achieved many awards in other competitions such as National Essay Writing Competition and National Short Story Writing Competition.

School Song

{| |- | width=300 valign=top |

Dharumavantha Nooru

Dheebu Dhillaa Dhaanee Dharumavantha Noorugaa
Dheeme Hivvaru Ilmee Rasmagun Hi’gaa
Dhiruvamun Joashu Ilmaa Hunaraa Fannu Gaumugaa
Dhirigeney Dhaanee Noo Mi Noorugaa

Dhanmmaraa Noo Dhidhain Hivvarunagaa
Dhaanee Unmmeedhugaa , Ebbaaraa Ehn, Amaazeggaa
Dheenugaa Maaiy Qaumee Jihaadhugaa
Dhaanee Iemaanugaa Amnaa Amaanugaa Hi’ngaqa
Dhinnavaa Maaiy Akhlaaqaa RooH’gaa
Dhaanee Hikumatuge Baaraa Furusathugaa

Dhaashe Faashanaa Ranna Ba’ndeyriyaa
Dhoshimeynaa Faamudheyri , Dhashugai Sharafun Vegen Hiyaa
Dhaashe Fannaa Ilmaa Vegen Gayaa
Dhaashey Khidhumaiyykuran, Mithibee Neyvaa Hureeviyyaa
Dheyshe Dheebugai Mithibee Nafsaa Leyaa
Dhaashey Dhee Jaanu Azumun Zinmmaayaa

  • Lyrics by: Hon. Hamdhoon Hameed
  • Melody by: Shammoon Hameed

| width=200 valign=top|

ދަރުމަވަންތަ ނޫރު

ދީބު ދިއްލާ ދާނީ ދަރުމަވަންތަ ނޫރުގާ
ީދީމ
ދިރުވަމުން ޖޯޝު އިލްމާ ހުނަރާ ފަންނު ޤައުމުގާ
ދިރިގެނޭ ދާނީ ނޫ މި ނޫރުގާ


ދަންމަރާ ނޫ ދިދަ އިން ހިތްވަރު ނަގާ
ދާނީ އުއްމީދުގާ، އެއްބާރާ އެއް އަމާޒެއްގާ
ދީނުގާ މާތް، ޤައުމީ ޖިހާދުގާ
ދާނީ އީމާނުގާ، އަމްނާ އަމާނުގ ހިނގާ
ދިންނަވާ މާތް އަޚްލާޤާ ރޫހުގާ
ދާނީ ހިކްމަތުގެ ބާރާ ފުރުސަތުގާ


ދާށެ ފާށަނާ ރަންނަބަނޑޭރިއާ
ދޮށިމޭނާ ފާމުދޭރި، ދަށުގައި ޝަރަފުން ވެގެން ހިޔާ
ދާށެ ފަންނާ އިލްމާ ވެގެން ޤ
ދާށޭ ޚިދުމަތް، މިތިބީ ނޭވާ ހުރީ ވިއްޔާ
ދޭށެ ދީބުގާ މިތިބީ ނަފްސާ ލެޔާ
ދާށޭ ދީ ޖާނު އަޒުމުން ޒިންމާޔާ

External links

Search another word or see Dharumavantha Schoolon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature