Cungrea Mică River

Cungrea Mică River

The Cungrea Mică River or Cungrişoara River is a tributary of the Olt River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Comitetul Judeţean pentru situaţii de urgenţă Olt - Planul de Apărare împotriva Inundaţiilor - 2006
  • Trasee turistice - judeţul Olt

Search another word or see Cungrea Mică Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature