Bistra River

Bistra River (Vişeu)

The Bistra River is a tributary of the Vişeu River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Capitolul 3 Apa
  • Trasee turistice - judeţul Maramureş

Search another word or see Bistra Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature